Max Mega Menu Pro – WordPress巨型菜单插件 – v1.9.1

 

Max Mega Menu Pro - WordPress巨型菜单插件-创客云Max Mega Menu 是适用于 wordpress 的易于使用的 Mega Menu 插件。添加交互式元素:通过将图像,图标,地图或任何其他 WordPress 小部件添加到导航中来组织网站内容。与现有主题一起使用:自动替换现有主题菜单,或使用 Widget,Shortcode 或 PHP 函数显示菜单。轻松拖放编辑:以 WordPress 方式创建超级菜单。使用熟悉的 WordPress 菜单界面构建大型菜单。

1+

发表评论

51建站客服微信二维码
点击这里购买